Jaké povinnosti máte na začátku roku 2021, pokud jste koupili či prodali vloni dům, byt či pozemek?

daň z nemovitosti 2021

V loňském roce došlo k některým zásadním změnám, pokud jste koupili nějakou realitu, nemusíte již platit daň z nabytí.  Ale to neznamená, že nemáte jiné povinnosti spojené s touto koupí. Jestliže jste v loňském roce koupili či prodali dům, byt v osobním vlastnictví nebo pozemek, je třeba  na místně příslušném finančním úřadě –  dle toho, kde se nemovitost nachází – podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí. Fakticky se tím termín podání  daňového přiznání k této dani odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021.

„Odložení povinnosti podat přiznání k dani z nemovitých věcí o dva měsíce do konce března považuji v této situaci za nezbytné. Tato  daň se totiž často vyřizují v papírové  podobě s aktivní pomocí pracovníků finančních úřadů. A v době pokračujícího šíření virové epidemie je  určitě správné, aby lidé kvůli této dani úřad nemuseli. Tím spíše, že povinnost zaplatit tuto daň je až do 1. června,“ vysvětluje  ministraně financí.

Kdo je plátcem daně z nemovitosti:

  • Vlastník (majitel) pozemku
  • Vlastník (majitel) stavby (rodinný dům, chata, garáž atd.)
  • Vlastník (majitel) zdanitelné jednotky (bytu v osobním vlastnictví)

U družstevního bytu je předmětem daně z nemovitosti celý dům, plátcem je vždy družstvo.

Noví vlastníci, u kterých byl podán návrh na vklad v roce 2020 a také byl v roce 2020 proveden zápis, mají povinnost podat přiznání k této dani do 1. 4. 2021.

Pozor:

Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitou věc, která byla předmětem vkladu práva vlastnického podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.

To znamená: byl-li podán vklad v prosinci roku 2020 a bude zapsáno v lednu 2021, musíte podat přiznání k dani z nemovitosti nejpozději do konce dubna 2021. Osobně bych však podal přiznání neprodleně po zápisu.

Daň z nemovitých věcí je splatná

a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.  

Také Ti, co pozemky, dům, byt, garáž či jinou stavbu prodali, musí učinit v lednu dílčí daňové přiznání, ve kterém uvedete jen nastalé změny.

Vlastníte-li nemovitost společně s další osobou (např. manželkou, manželem) tak:

  • Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.
  • Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.

To znamená, že podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovité věci, považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce.

Tak nezapomeňte! Do 1. 4. 2021 podat daňové přiznání a do 31. 5. 2021 zaplatit daň z nemovitosti.

Odkazy:

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2

Přehled formulářů pro finanční správu

Antonín Tvrdoň, realitní makléř, antonin.tvrdon@hpst.cz

 

Řešíte právě prodej, pronájem nemovitosti? Kontaktujte mě, rád Vám poradím. 

Antonín Tvrdoň, realitní makléř