Mimořádná investiční nabídka. Prodej komerčních pozemků na lukrativním místě v obci Horní Bečva, které mají souhlasné stanovisko od CHKO.

Mimořádná investiční nabídka – prodej stavebních pozemků na lukrativním místě v obci Horní Bečva – u odbočky na Pustevny určený dle územního plánu k výstavbě komerčního občanského vybavení pro obchod, ubytování a stravování.

Na celý pozemek je zpracována studie, která je schválena CHKO. Užití – hotel s apartmány, senior house pro solventní klientelu, apartmány pro individuální rekreaci a hotel s restaurací.

Perspektiva na celé řešené území

Obec Horní Bečva se rozkládá na širokém katastru. Tvoří ji hlavní údolí řeky Bečvy a mnohá navazující boční údolí jednotlivých potoků. Údolím podél řeky se vine hlavní silnice směřující na Slovensko. Řešené území se nachází na okraji katastru Horní Bečvy v návaznosti na obec Prostřední Bečva v blízkosti hotelu Zavadilka. Lokalita určená k nové výstavbě se rozkládá na dvou výškových úrovních. Na rovinaté louce přiléhající k hlavní silnici, na kterou nad terénním zlomem navazuje druhá jižně svažitá louka. Na svahu se dříve nacházela vzrostlá zeleň, která dvě úrovně území oddělovala. Místo vyniká hodnotou otevřenosti do okolní krajiny. Především z vyšší úrovně jsou pozorovatelné okolní kopce a horizonty. Pohledy směřují na sever do údolí Kněhyně a na západ a východ podél silnice dále do údolí Bečvy. Lokalita je z jihu jasně vymezená silnicí spolu s korytem Bečvy. Z východu a západu sousedí se zahradami Rodinných domů. Ze severu navazuje na otevřené lučiny. Leží v nadmořské výšce od 480 až 495 m.n.m.

Řešené území se nachází v docházkové vzdálenosti jednoho z center obce Prostřední Bečva. Urbanizované centrum obce Horní Bečva je vzdáleno přibližně 1,5 km. Lokalita je navržena v územím plánu k výstavbě komerčního občanského vybavení pro obchod, ubytování a stravování. Územní plán také reguluje objem staveb na jedno podzemní, jedno nadzemní podlaží a podkroví. Výšková hladina zástavby nesmí přesáhnout 9 m nad rostlý terén. Dalšími limity pro řešenou lokalitu jsou inženýrské sítě vedoucí podél hlavní silnice a vedení vysokého napětí vedoucí ze severu na jih.

Studie využití území do lokality navrhuje areál ostatních ubytovacích zařízení dále nazývané jako apartmánové domy k přechodnému ubytování. Doplněny o hlavní objekt s restaurací, provozním zázemím a několika pokoji hotelového typu.

Pohled z ptačí perspektivy na řešené území

Návrh navazuje principem a měřítkem na typickou zástavbu vesnického charakteru. Podobně jako to činí nedaleký soubor domů pro ubytování Bečva Villa Resort od architekta Kamila Mrvy. Použito je drobné měřítko i navzdory, tomu že pro funkci ubytování se nabízí měřítko větší v podobě hotelu či penzionu. Malé měřítko zástavby je taktéž podpořeno množstvím zeleně a použitím přírodních materiálů. Řešené území je intenzivněji využito, tak aby zástavba nebyla rozmělněna do velkého území a mohly tak být do budoucna zachovány cenné luční porosty. Koncepce území je flexibilní i z budoucího pohledu, kdy může dojít k poklesu poptávky po přechodném ubytování a nastane potřeba jiného využití pro navrhované území.

Hlavní objekt tvoří dvě jednopodlažní hmoty uspořádaný do písmene L s plochou vegetační a sedlovou střechou. Objekt je umístěn podélnou stranou ke komunikaci a vytváří tak zvukovou a vizuální bariéru od ruchu silnice. Ve spodní části řešeného území mezi restaurací a terénním zlomem takto vzniká klidový pobytový prostor. Ten je dále rozdělen altánem na dvůr, zahradu restaurace a intimní předprostor apartmánových domů. Příjezd a parkování k hlavnímu objektu je řešený rozšířením stávající jednosměrné cesty, podél které budou umístěna nová parkovací místa v zeleni.

Pohled z ptačí perspektivy na řešené území

Ve svahu terénu je umístěno 5 apartmánových domů. Ty jsou tvořeny podzemním podlažím z části zapuštěným, kde se nachází dvoupokojový apartmán spolu se lyžárnou a kolárnou. Nadzemní podlaží spolu s podkrovím jsou přístupné z horní úrovně lokality a nachází se zde 3pokojové apartmány. Úbočí bude doplněno novou zelení, ze které budou apartmánové domy pomyslně vyrůstat a odstíní se takto vliv silnice na horní část území.

Horní oblast lokality obslouží komunikace se smíšeným provozem, která se větví na západní a severní směr oba zakončené obratištěm. Západní ulice obsluhuje apartmánové domy ve svahu a dále navazuje na stávající polní cestu. Parkování je zde navrženo na zpevněné štěrkové krajnici lemovanou stromy. Severní ulice vede pod vedením vysokého napětí, které svým ochranným pásmem určuje šíři veřejného prostoru. V oblasti mezi těmito ulicemi jsou navrženy 4 domy s vlastní vymezenou zahradou, které poskytují naprosté soukromí. Na východ od vedení se dále nachází dva apartmánové domy v zeleni.

Domy jsou navrženy převážně s dřevem obloženými fasádami v kombinaci s pohledovým betonem. Střechy jsou sedlové s tmavou plechovou krytinou, anebo dřevěným obložením. Ploché střechy budou vegetační s travnatou a kvetoucí výsadbou.

Pro další informace neváhejte kontaktovat realitního makléře – Antonín Tvrdoň, antonin.tvrdon@cityestates.cz

 

Řešíte právě prodej, pronájem nemovitosti? Kontaktujte mě, rád Vám poradím. 

Antonín Tvrdoň, realitní makléř