Nabídka

pozemků

k prodeji 

3D vizualizace

Chcete koupit pozemek a rádi byste viděli, jak by mohl vypadat váš dům na něm? S 3D vizualizací domu na vybraném pozemku to již není nemožné. Podívejte se na ukázku vizualizace domu. 

Pozemek Zbuzany
3D vizualizace
Ukázka 3D vizualizace na pozemku Zbuzany
3D vizualizace
Ukázka 3D vizualizace na pozemku Zbuzany

Pozemky k prodeji  

Prodej pozemku 880 m², Podhořany u Ronova

Pozemek na výstavbu rodinného domu v Podhořanech u Ronova
V zastoupení klienta nabízíme ke koupi pozemek v Podhořanech u Ronova. Nová parcela, která vzniká dělením stávajících pozemků v souladu s územním plánem je vyznačena na přiloženém geometrickém plánu jako parcela číslo 561/22 o výměře 880 m2.u Podhořan u Ronova najdete toto území označeno jako Z1. Plocha se nachází na severním okraji zastavěného území části obce Nový Dvůr, vymezena je jako bydlení v rodinných domech – venkovské. Plocha bude napojena na silnici III.třídy. Plocha bude napojena na STL plynovod vedoucí v silnici, na veřejný vodovod. Odkanalizování zástavby bude individuální. Pozemek je určen pro - výstavbu samostatně stojících rodinných domů venkovského charakteru. Výšková regulace 2 patra a podkroví, zastavitelnost 30%. Se zájemcem bude podepsána rezervační smlouva, kupní smlouva po vydání souhlasu s dělením pozemků, předpokládáme do konce roku. Na pozemku není žádná zástava či jiné omezení. Pozemky jsou přístupné z komunikace a majitel souhlasí s individuálními prohlídkami.
1 250 000 CZK / za nemovitost

Prodej pozemku 880 m², Podhořany u Ronova

Pozemek na výstavbu RD venkovského charakteru 880m2
V zastoupení klienta nabízíme ke koupi pozemek v Podhořanech u Ronova. Nová parcela, která vzniká dělením stávajících pozemků v souladu s územním plánem je vyznačena na přiloženém geometrickém plánu jako parcela číslo 561/21 o výměře 880 m2.u Podhořan u Ronova najdete toto území označeno jako Z1. Plocha se nachází na severním okraji zastavěného území části obce Nový Dvůr, vymezena je jako bydlení v rodinných domech – venkovské. Plocha bude napojena na silnici III.třídy. Plocha bude napojena na STL plynovod vedoucí v silnici, na veřejný vodovod. Odkanalizování zástavby bude individuální. Pozemek je určen pro - výstavbu samostatně stojících rodinných domů venkovského charakteru. Výšková regulace 2 patra a podkroví, zastavitelnost 30%. Se zájemcem bude podepsána rezervační smlouva, kupní smlouva po vydání souhlasu s dělením pozemků, předpokládáme do konce roku. Na pozemku není žádná zástava či jiné omezení. Pozemky jsou přístupné z komunikace a majitel souhlasí s individuálními prohlídka
1 250 000 CZK / za nemovitost
Brloh

Prodej pozemku 2098 m², Brloh

Pozemek vhodný pro výstavbu RD v obci Benešovice u Přelouče
V zastoupení klienta nabízíme pozemek nedaleko Přelouče, v obci Benešovice o celkové výměře 2098 m2. Na pozemku je možná výstavba RD a to s následujícími limity: Funkční využití přípustné: 1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím 2) stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy) 3) obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, obecní a státní správu, malá ubytovací zařízení, služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy) 4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 5) stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí 6) nezbytné plochy technického vybavení 7) liniové stavby technického vybavení 8) příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové 9) dopravní plochy a zařízení 10) zeleň liniová a plošná 11) vodní plochy a toky 12) dětská hřiště 13) nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu platné legislativy - viz. odůvodnění ÚP) 14) informační, propagační a reklamní stavby Pozemek není zatížen žádným věcným břemenem či jiným omezením.
3 090 000 CZK / za nemovitost
Horní Bečva

Prodej pozemku 8542 m², Horní Bečva

Pozemky pro výstavbu hotelu, penzionu či rekreačního střediska
V zastoupení klienta nabízíme k prodeji pozemky ve velmi lukrativním místě na Horní Bečvě, hned za odbočkou na Pustevny. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha ke komerčnímu využití - pro obchod, ubytování, stravování. Pozemek je vhodný pro výstavbu hotelu, penzionu, rekreačního střediska, obchodů, služeb. Nová zástavba v zastavitelných plochách 150,151 (označení nabízených pozemků v územním plánu) - maximální přípustné zastavění stavebního pozemku v ploše je stanoveno 50% a současně minimální rozsah volných ploch zeleně v rámci stavebního pozemku v ploše je stanoven 50% - pro zastavitelné plochy je stanoveno: výšková hladina zástavby nepřesáhne 9m nad rostlý terén a současně podlažnost zástavby nepřesáhne 1 nadzemní podlaží a podkroví - nová zástavba bude dodržovat základní prvky tvarosloví zástavby místního venkovského charakteru - nová zástavba bude respektovat podmínky ochrany krajinného rázu Bydlení je přípustné pouze doplňkové – bydlení správce, vlastníka účelových staveb. Pozemky nejsou zatíženy žádnou pohledávkou.
Cena na vyžádání v kanceláři
pozemky horní bečva

Prodej pozemku 3270 m², Horní Bečva

Nádherný pozemek s výhledem na Horní Bečvu
V zastoupení klienta nabízíme k prodeji pozemek parcela č. 2188/8 o výměře 3.070m2 a pozemek parcela č. 2196/8 o výměře 200 m - příjezdová cesta. V sousedství pozemku je postaven nový dům a je zde také chata. Z pozemku je nádherný výhled do údolí na Horní Bečvu. V současné době není pozemek veden v územním plánu jako stavební, změna územního plánu se předpokládá během pěti let. Na pozemku 2188/8 není žádná zástava ani věcné břemeno. Na pozemku 2196/8 je věcné břemeno chůze a jízdy vůči sousedním pozemkům - domu a chatě.
6 660 000 CZK / za nemovitost
Stojice

Prodej pozemku 511 m², Stojice

Pozemek určený k budoucí výstavbě RD v obci Stojice
V zastoupení klienta nabízíme k prodeji pozemek v obci Stojice, parcela 422/1 o výměře 511m2, který je v platném územním plánu veden jako Obytné plochy smíšené, plocha v hlavním výkresu územního plánu Z5. Obec je zásobována vodou z veřejného vodovodu, Zneškodňování odpadních vod bude i nadále individuální. Odpadní vody budou jímány v septicích doplněných o pískový filtr, nebo v žumpách s vývozem kalů. U nové zástavby budou realizovány malé domovní čistírny. Stávající jednotná (dešťová) kanalizace bude doplněna. ÚP připouští realizaci nové oddílné splaškové kanalizace se zakončením na ČOV. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace. Pozemek není zatížen žádnou zástavou či jiným omezením, po přepisu na KN bude ihned předán novému vlastníkovi.
990 000 CZK / za nemovitost
přelouč

Prodej pozemku 6731 m², Přelouč

Investiční příležitost - Pozemek na výstavbu až 4 RD v obci Tupesy u Přelouče
V zastoupení klienta nabízíme k prodeji pozemek na výstavbu až 4 rodinných domů venkovského charakteru v obci Tupesy u Přelouče. V územním plánu je tato část vedena jako Z53. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace a v dosahu pozemku je vodovod, kanalizace, elektrická energie a plyn. Přikládáme návrh možného dělení pozemku. Pozemek není zatížen žádnou zástavou či věcným břemenem a ihned po přepsání na KN bude převeden na nového majitele. Pozemek je pro případnou prohlídku volně přístupný z veřejné komunikace.
Cena na vyžádání v kanceláři
pozemek Bezděov

Prodej pozemku 4763 m², Bezděkov

Bezděkov – část obce
Pozemek na prodej v obci Bezděkov u Pardubic V zastoupení klienta nabízíme k prodeji pozemek, užití jako zahrada v obci Bezděkov, katastrální území 603571. Jedná se o pozemek, který je v bezprostřední blízkosti zastavěné části obce. Na pozemku není žádná zástava ani další omezení zapsaná v katastru nemovitostí. Pozemek bude po převodu ihned předán novému vlastníkovi.
Pro více informací mě kontaktujte na +420 607 523 476
prodej

Prodej pozemku 6212 m², Litošice

Prodej pozemku v obci Litošice - Pardubický kraj
V zastoupení klienta nabízíme k prodeji pozemek, který se nachází v bezprostřední blízkosti zástavby. Pozemek je v současné době veden na KN jako orná půda, není zatížen žádným věcným břemenem ani zástavním právem. Jedná se o parcelu 713/9 o výměře 6.212m2,
2 484 400 CZK / za nemovitost
pozemky sušice

Prodej pozemku 6530 m², Míčov-Sušice

Soubor pozemků v obci Sušice
V zastoupení klienta nabízíme k prodeji soubor pozemků v obci Sušice v okrese Chrudim. Jedná se o tento soubor pozemků: Sušice: - zastavěná plocha a nádvoří parcela 77/1 o výměře 791 m2 - zastavěná plocha a nádvoří parcela 78/1 o výměře 2 339 m2 - ostatní plocha - užití jako manipulační plocha parcela 63/22 o výměře 3 400m2 Na požádání odešleme odkaz na více info - LV a rozpis cen na jednotlivé pozemky. Výše uvedené pozemky se prodávají jen jako celek
Cena na vyžádání v kanceláři

Prodej pozemku 15 176 m², Jince

Jince – část obce Běřín / Pozemek pro individuální výstavbu
V zastoupení vlastníka nabízíme k prodeji pozemky v Jincích - katastrální území Běřín. Pozemky o rozloze 15176 m2 se nachází pod lesem, s krásným výhledem do údolí a na krajinu v brdském údolí řeky Litavky ohraničeném vrchy Koníčkem, Ostrým, Plešivcem a Pískem, asi 25 minut od Příbrami. V obci v současné době probíhá několik rekonstrukcí starších objektů a také výstavbě nových nemovitostí. Pozemek je přístupný ze silnice, přes území pozemku vede elektrické vedení.
PRODÁNO
pozemky Horní Bečva

Prodej pozemku 16839 m², Horní Bečva

Stavební pozemky na výstavbu rodinných domů / Horní Bečva, okres Vsetín
Stavební pozemky na výstavbu rodinných domů Horní Bečva V zastoupení klienta nabízíme k prodeji 12 stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v krásné lokalitě na Horní Bečvě. Pozemky se nachází nedaleko od centra obce, kde jsou obchody, lékárna, škola, restaurace, zastávka autobusu. Pozemky jsou mezi Rožnovskou Bečvou a lesem, mimo záplavovou oblast, s přístupem na cyklostezku a hlavní silnici - spojení na Rožnov pod Radhoštěm, Ostravu a Slovensko. Pozemky jsou v lokalitě Liščí a budou předány novým vlastníkům s vybudovanými sítěmi - elektřina, voda, kanalizace a také bude zhotovena místní komunikace. Nabízené pozemky jsou na přiloženém plánu dělení označeny následujícími písmeny: G o výměře 1040m2; H o výměře 1129m2; I o výměře 1509m2; J o výměře 1328m2; K o výměře 930m2; L o výměře 2616m2; M o výměře 1088m2; N o výměře 1164m2; P o výměře 1328m2; R o výměře 1626m2; S o výměře 1332m2; T o výměře 1749m2; Dle územního plánu je možné zastavit 40% výměry pozemků a to domy vesnické zástavby dle regulativu CHKO, patrové domy se sedlovou střechou. Maximální výška hřebene střechy je 9m nad úroveň přilehlého terénu. Jednotlivé parcely lze dle územního plánu scelovat do větších celků. Se zájemci bude uzavřena rezervační smlouva, následně bude připravena k podpisu smlouva o smlouvě budoucí, jejíž nedílnou součástí bude smlouva kupní. Kupní smlouvy budou podepsány po vybudování sítí a rozdělení pozemku na výše uvedené parcely. Součástí pozemků bude také dětské hřiště a vodní biotop (malé jezírko). Na vyžádání odešleme odkaz na složku se všemi dokumenty související s územním plánem.
PRODÁNO

Prodej pozemku 746 m², Praha 10 - Záběhlice

ulice Milínská, Praha 10 – Záběhlice
Hledáte klidné místo uprostřed zeleně a přitom toužíte zůstat v Praze? Takové místo najdete v údolí potoka Botiče, nedaleko zámku v Záběhlicích. V zastoupení majitele nabízíme k prodeji pozemek o výměře 746 m2 v katastrálním území Záběhlice, v minimálně zastavěné lokalitě uprostřed zeleně. Pozemek je výborně udržovaný. Vjezd z veřejné komunikace, na pozemku je postavena garáž - 40m2. Pozemek vzniká rozdělením stávající parcely, majitelé si ponechávají druhou část, kde stojí i jejich nemovitost. Na pozemku je nutné vyvrtat studnu na vodu. Na pozemek je přivedena elektřina (do garáže), za pozemkem je kanalizace (cca 1,5 m) a také je v blízkosti pozemku přiveden plyn, takže lze vybudovat přípojku. Případné prohlídky prosím dohodněte osobně s makléřem.
PRODÁNO

Prodej stavebního pozemku 1059 m², Zbuzany

Zbuzany, okres Praha-západ
Stavební pozemek v bezprostřední blízkosti Prahy - Zbuzany V zastoupení klienta nabízíme k prodeji stavební pozemek v okrajové části obce s krásným výhledem do krajiny. Zbuzany mají strategickou polohu v bezprostřední blízkosti hlavního města Prahy a významných komunikací E 50 a D 5 a jsou také velmi dobře dostupné veřejnou dopravou. Nabízený pozemek se nachází na ulici Mramorová, na okolních parcelách byla výstavba ukončena. Pozemek je zasíťovaný, je provedena a zaměřena přípojka vodovodu, přípojka a šachta splaškové vody, připojení elektřiny -pilířek včetně elektroměrné skříňky a HUP. Pozemek je rovinatý, napojen na místní komunikaci o celkové výměře 1059m2. Doplňující funkční regulace: bydlení v rodinných domech. Doplňující prostorová regulace: max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty): 35%, minimální zastoupení zeleně: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví - v případě zastřešení šikmou střechou). Provozní regulace: odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku. Obec nepředpokládá další velkou expanzi, počet obyvatel ze sčítání v roce 2016 - cca 1300 by se měl zvýšit maximálně na cca 1500 až 1600.
PRODÁNO

Kontaktujte mě. 

Antonín Tvrdoň, realitní makléř. Vaše důvěra zavazuje. 

Hledáte pozemek? Napište mi!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Hledáte ideální pozemek? Napište mi!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů