Nezapomeňte podat daňové přiznání k dani z nemovitosti do konce ledna 2020

daň z nemovitosti

Koupili či prodali jste vloni dům, byt či pozemek? Co musíte udělat v lednu 2020.

Jestliže jste v loňském roce koupili či prodali dům, byt v osobním vlastnictví nebo pozemek, je třeba během měsíce ledna na místně příslušném finančním úřadě (dle toho, kde se nemovitost nachází) podat daňové přiznání k dani z nemovitosti.

Kdo je plátcem daně z nemovitosti:

  • Vlastník (majitel) pozemku
  • Vlastník (majitel) stavby (rodinný dům, chata, garáž atd)
  • Vlastník (majitel) zdanitelné jednotky (bytu v osobním vlastnictví)

U družstevního bytu je předmětem daně z nemovitosti celý dům, plátcem je vždy družstvo.

Noví vlastníci, u kterých byl podán návrh na vklad v roce 2019 a také byl v roce 2019 proveden zápis, mají povinnost podat přiznání k této dani do 31. 1. 2020.

Pozor: nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitou věc, která byla předmětem vkladu práva vlastnického podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.

To znamená: byl-li podán vklad v prosinci roku 2019 a bude zapsáno v lednu, musíte podat přiznání k dani z nemovitosti nejpozději do konce dubna. Osobně bych však podal přiznání neprodleně po zápisu.

Daň z nemovitých věcí je splatná:

a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.  

Také Ti, co pozemky, dům, byt, garáž či jinou stavbu prodali, musí učinit v lednu dílčí daňové přiznání, ve kterém se uvedou jen nastalé změny.

Vlastníte-li nemovitost společně s další osobou (např. manželkou, manželem) tak:

  • poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně. Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.
  • To znamená, že podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovité věci, považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce.

Tak nezapomeňte do 31. 1. podat daňové přiznání a do 31. 5. zaplatit daň z nemovitosti.

Antonín Tvrdoň, realitní makléř  (antonin.tvrdon@re-max.cz)

 

Řešíte právě prodej, pronájem nemovitosti? Kontaktujte mě, rád Vám poradím. 

Antonín Tvrdoň, realitní makléř