Prodej pozemku. Co vše má vliv na cenu?

prodej pozemků

Pokud vlastníte pozemek a přemýšlíte o tom, zda ho prodat či počkat, čeká vás celkem zajímavé hledání informací a jejich následné vyhodnocení jako celku. Zajímáme-li se o nemovitost jako je dům, byt, chata, lze veškeré informace najít na katastru nemovitostí. Trochu jinak je tomu u pozemků. Katastr nemovitostí lze brát v případě pozemků jako jeden z možných zdrojů informací. Druhým, stejně významným zdrojem informací, je územní plán, který stanoví základní koncepci rozvoje území, ochrany, plošné a prostorové uspořádání, veřejnou infrastrukturu, koridory, zastavěné plochy, plochy ke změně stávající zástavby, územní rezervy atd.

Podívejme se tedy na to:

1. Jak katastr nemovitostí pozemky dělí:

 • zastavěné plochy a nádvoří
 • ostatní plochy
 • zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty)
 • lesní pozemky
 • vodní plochy

2. A co vše se lze o pozemku v katastru nemovitostí dozvědět:

 • parcelní a podparcelní číslo
 • typ parcely (pozemková, stavební)
 • výměra v m2 + za použití funkce – orientačně délku, šířku
 • druh pozemku
 • způsob ochrany ZPF (zda jde o pozemek v PF)
 • BPEJ a koeficient třídy

Dále pak se v katastru dozvíme, zda není pozemek zastaven nějakým druhem zástavního práva.

Kromě výše zmíněných informací, která nám poskytne katastr nemovitostí, je třeba také hledat další informace a je tedy nezbytné nahlédnout do územního plánu, kde zjistíme:

V prvé řadě regulativa výstavby

 • Jsou v zadání územně plánovací dokumentace
 • Provádí se obecně závaznou vyhláškou (obecní, městská)

Jde zejména o:

 • Určení využití ploch (legenda grafické části ÚP)
 • Určení využití pozemků a objektů (např. uliční čáry, výška a funkční využití staveb)
 • Zachování tradičního charakteru sídel (např. zastavění plochy, podlažnost, typ staveb, situovaní staveb)

A dále pak ostatní omezení jako jsou:

 • Ochranná pásma ve vztahu k sítím
 • Ochranná pásma ve vztahu k přírodě (lesy, vodní toky..)
 • Výměry komunikací dané dopravně silničním správním úřadem
 • Sjezd z veřejné komunikace

Použití informací z obou zdrojů má v konečném důsledku velký vliv na správné ocenění pozemku (pokud to není zemědělská půda, to by byl jiný příběh). Pro správné nacenění pozemku je tedy třeba brát v potaz mnoho faktorů. Jedná se zejména o:

 • Lokalita jako celek
 • Celková výměra
 • Inženýrské sítě
 • Územní plán
 • Regulativ
 • Přístup
 • Svažitost
 • Blízkost vodních ploch
 • Omezení vlastnických práv
 • Tržní situace
 • Ekologická zátěž
 • Oplocení
 • Celkový stav pozemku

Jedná-li se o pozemek větší výměry vyplatí se velmi často pozemek před prodejem rozdělit na menší celky. Ale to je námět na další článek, který přineseme příště.

Pokud se chystáte prodávat pozemek a nejste si jisti s naceněním tržní hodnoty, rád vám pomůžu a v případě zájmu také s prodejem.

Antonín Tvrdoň, realitní makléř (antonin.tvrdon@re-max.cz)

Seznam pozemků na prodej naleznete ZDE

 

Řešíte právě prodej, pronájem nemovitosti? Kontaktujte mě, rád Vám poradím. 

Antonín Tvrdoň, realitní makléř